Regulamin Kart Stałego Klienta

1. Organizatorem programu jest MH DISTRIBUTION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno, wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000951058.
 
2. Program skierowany jest dla osób dokonujących zakupów w sklepach stacjonarnych Mensa Home oraz w sklepie internetowym www.mensahome.eu.  
 
3. Celem programu karty stałego klienta jest nagradzanie kupujących towary.
 
4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania karty stałego klienta – określa prawa 
i obowiązki jego uczestnika. 
 
DEFINICJE
 
PROGRAM – zorganizowany system pozwalający na nagradzanie jego uczestników, określa zasady otwierania i prowadzenia kont programu zwanych kartami stałego klienta.
 
UCZESTNIK – osoba fizyczna, która spełnia wymogi niniejszego regulaminu. Zostaje zarejestrowana w programie na podstawie wypełnionego formularza.
 
KARTA – plastikowa karta, oznakowana logiem Mensa Home, służąca jako dowód uczestnictwa 
w programie.
 
KONTO UCZESTNIKA – indywidualne konto utworzone na dane użytkownika, na którym gromadzone będą punkty.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz zgłoszeniowy wypełniany przez klienta. ORGANIZATOR – MH DISTRIBUTION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno.
 
SKLEP STACJONARNY – stacjonarny sklep sieci Mensa Home na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista salonów znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej www.mensahome.eu w sekcji „Nasze sklepy”.
 
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.mensahomem.eu. 
 
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
PUNKTY – Jednostki rozliczeniowe w programie; przyznawane uczestnikom na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 
REGULAMIN – niniejszy regulamin kart stałego klienta. 
 
TOWARY – towary oferowane do sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym www.mensahome.eu. 
 
OGÓLNE
 
1. Zasady uczestnictwa w programie reguluje niniejszy regulamin.
 
2. W ramach programu, uczestnik gromadzi punkty za każdy zakup towarów w sklepach stacjonarnych na terytorium RP oraz na stronie sklepu internetowego.
 
3. Uczestnikiem programu nie może zostać osoba zatrudniona w sieci Mensa Home oraz jej członkowie najbliższej rodziny.
 
4. Warunkiem otrzymania karty jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sklepach stacjonarnych lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie sklepu internetowego po zarejestrowaniu konta.
 
5. Punkty przyznawane w programie można wykorzystać jedynie w sposób określony 
w regulaminie.
 
6. Niniejszy regulamin uważa się za zaakceptowany przez uczestnika poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w sklepach stacjonarnych lub dołączeniu do programu przez stronę internetową www.mensahome.eu. 
 
7. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione m.in. na skutek zagubienia lub kradzieży karty.
 
UCZESTNICTWO
 
1. Uczestnikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana w programie na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 
2. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i dobrowolne;
 
3. osoba przystępująca do programu:
- zapoznała się z niniejszym regulaminem;
- wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
 
4. Do adresu e-mail i numeru telefonu uczestnika przypisana jest tylko jedna karta.
 
5. Karta stałego klienta obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym www.mensahome.eu.
 
6. W przypadku rejestracji w sklepach stacjonarnych, formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi sklepu.
 
7. Organizator zaakceptuje formularz, który został wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgody z prawdą i przekazany pracownikowi sklepu stacjonarnego.
 
8. Organizator może nie zaakceptować wniosku zgłoszeniowego, w szczególności w przypadku jego nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia.
 
9. Karta zostaje wysyłana Pocztą Polską na adres wskazany w formularzu. nie wysyłamy kart za granicę.
 
10. Jeżeli uczestnik wypełnił formularz w sklepie stacjonarnym, karta zostanie automatycznie przypisana do konta w sklepie internetowym na podstawie jego adresu e-mail.
 
11. Konto uczestnika może zostać automatycznie zablokowane, jeżeli uczestnik:
- podał nieprawdziwe dane osobowe;
- nie przestrzega niniejszego regulaminu.
 
12. Jeżeli punkty na koncie uczestnika zostały naliczone lub wykorzystane niezgodnie z regulaminem, organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonych punktów, o czym uczestnik zostanie poinformowany.
 
13. W chwili zablokowania konta uczestnika wszystkie zebrane punkty ulegają unieważnieniu.
 
14. Punkty zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od daty ich przyznania, po upływie tego terminu punkty naliczone z danej transakcji zostają wykasowane, co nie wpływa jednak na punkty naliczone z późniejszych transakcji.
 
15. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym momencie. rezygnację można dokonać poprzez:
 
- złożenie stosownego oświadczenia zawierającego podpis uczestnika w dowolnym sklepie stacjonarnym;
- wysłanie wiadomości e-mail z informacją o rezygnacji uczestnictwa w programie na adres e-mail administrator@mensahome.eu; 
- wysłanie oświadczenia na adres: Mensa Home przy ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno.
 
KARTA
 
1. Karta jest własnością organizatora programu.
 
2. Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z członkostwa w programie.
 
3. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
 
4. Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
 
5. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
 
6. W przypadku utraty lub zniszczenia karty uczestnik powinien złożyć pisemny wniosek w dowolnym sklepie stacjonarnym lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: administrator@mensahome.eu w celu blokady karty. uczestnik zostanie szczegółowo poinformowany o sposobie otrzymania nowej karty.
 
OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 
1. Od momentu otrzymania karty, uczestnik zarejestrowany w programie może zbierać punkty na zasadach określonych w regulaminie.
 
2. Przystępując do programu i akceptując zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail uczestnik otrzymuje powitalne 500 punktów.
 
3. Na koncie karty stałego klienta gromadzone będą punkty stanowiące premię za zakupy w salonach Mensa Home oraz na stronie sklepu internetowego.
 
4. Za każde wydane 10 zł klient otrzymuje 5 punktów (1 punkt to 10 groszy do wykorzystania przy kolejnych zakupach).
 
5. Uczestnik programu decyduje o wykorzystaniu zgromadzonych na karcie punktów, z zastrzeżeniem iż automatycznie punkty stanowić będą do 50% wartości zakupów.
 
6. Zgromadzone na koncie punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.
 
8. Jednocześnie można skorzystać z wymiany punktów oraz płatności kartą podarunkową.
 
9. Punkty zostają naliczane podczas płatności realizowanej kartą podarunkową.
 
10. Punkty zostają naliczane przy zakupie towarów objętych promocją.
 
11. Jeżeli uczestnik kupuje kilka produktów, wykorzystywane punkty podzielone są proporcjonalnie pomiędzy wszystkie produkty i proporcjonalnie obniża cenę każdego produktu.
 
12. Program kart stałego klienta nie łączy się z innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w salonach Mensa Home oraz na stronie sklepu internetowego. nie jest możliwe korzystanie z różnych programów partnerskich podczas jednej transakcji.
 
13. W przypadku korzystania z punktów, punkty zostają naliczone od pozostałej wartości płaconej przez uczestnika.
 
14. Uczestnik programu ma możliwość wglądu do historii rozliczania punktów w programie lojalnościowym po zalogowaniu na swoje konto na stronie sklepu internetowego.
 
15. Ilość dostępnych punktów można sprawdzić w sklepie stacjonarnym, okazując pracownikowi kart.
 
KORZYSTANIE Z KARTY W SKLEPIE STACJONARNYM
 
1. W przypadku dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych uczestnik zostaje weryfikowany na podstawie posiadanej karty, którą uczestnik powinien okazać pracownikowi salonu przed zapłatą za towary.
 
2. W przypadku braku karty uczestnik może zostać zweryfikowany na podstawie numeru telefonu (podanego w formularzu), o ile efekt weryfikacji nie będzie budził uzasadnionych wątpliwości.
 
3. Punkty rozliczane są każdorazowo po dokonaniu transakcji przez uczestnika.
 
4. W salonach stacjonarnych nie ma możliwości zwrotu towaru.
 
 
KORZYSTANIE Z KARTY W SKLEPIE INTERNETOWYM
 
1. Aby móc skorzystać z karty lojalnościowej, uczestnik musi być zarejestrowany oraz zalogowany na stronie sklepu internetowego.
 
2. Punkty rozliczane są każdorazowo po dokonaniu transakcji przez uczestnika.
 
3. Aby wykorzystać naliczone punkty w sklepie internetowym, uczestnik podczas dokonywania zakupów, zaznacza w drugim etapie koszyka opcję „korzystam z karty lojalnościowej”, co powoduje odpowiednie pomniejszenie wartości koszyka.
 
4. Historię oraz ilość dostępnych punktów można sprawdzić na stronie sklepu internetowego, w koncie klienta, w zakładce „program lojalnościowy”.
 
5. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie punktów, punkty przypadające na zwracany towar ponownie wrócą na konto uczestnika.
 
6. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło naliczenie punktów, punkty zostaną pomniejszone o wartość wynikającą z wartości zwracanego towaru.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych jest MH DISTRIBUTION GROUP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno, dalej zwana Administratorem. Podstawa prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.
 
2. Informacje handlowe są przesyłane na podstawie:
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0344);
- ustawy z dnia 9 grudnia 2019 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460).
 
3. Udostępnianie danych osobowych uczestnika w związku z przystąpieniem do programu jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji programu.
 
4. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 
5. Przetwarzane dane osobowe podlega ochronie programu karty stałego klienta.
 
6. Uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. w przypadku braku takiego zawiadomienia, organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla uczestników, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.
 
7. W związku z wystawianiem faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 6 lat w myśl art. 28 RODO występuje powierzenie danych pomiędzy MH DISTRIBUTION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno a MENSAHOME.COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane RODO, administratorem danych osobowych jest MH DISTRIBUTION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno, zwana dalej Administratorem. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor.danych@mensahome.eu.
 
1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:
 
a. kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
b. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obejmujących promowanie produktów i usług oferowanych przez Administratora danych - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
c. wykonania umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 
d. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 6 lat - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 
e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);
 
f. archiwalnym i dowodowym — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).
 
2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić wywiązania się Strony z postanowień regulaminu. 
 
3. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
 
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 
b. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 
c. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 
f. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

 

 
5. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 
6. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
 
ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie 
w każdym momencie, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzone zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez uczestników.  
 
2. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie sklepu internetowego www.mensahome.eu oraz w sklepach stacjonarnych. uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie regulaminem wiadomością e-mail.
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu w każdej chwili, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych nięcia lub zawieszenia programu na wszystkich kartach i kontach uczestników zostaje zablokowana możliwość naliczania punktów, co nie narusza uprawnienia uczestnika do wykorzystania punktów w terminie 12 miesięcy od dokonania transakcji.
 
4. Informacja o zamknięciu lub zawieszeniu programu zostanie zamieszczona na stronie sklepu internetowego www.mensahome.eu oraz w sklepach stacjonarnych. uczestnicy zostaną powiadomieni wiadomością e-mail.
 
5. Fakt zamknięcia lub zawieszenia programu przez organizatora nie uprawnia uczestnika do dochodzenia w stosunku do organizatora wypłaty punktów w gotówce.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE (REKLAMACJE)
 
1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej premii lub realizacji rabatu. reklamacja winna być złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 
2. Reklamacje dotyczące przebiegu programu mogą być zgłaszane na adres korespondencyjny firmy: Mensa Home, ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno lub za pomocą wiadomości e-mail na adres administrator@mensahome.eu.
 
3. W zakresie nieregulowanym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 
4. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 
5. Treść regulaminu dostępna jest we wszystkich sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej www.mensahome.eu.
 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2016 roku (aktualizacja marzec 2021).