Regulamin Kart Podarunkowych

 
REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH


1. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Salonach oraz w Sklepie Internetowym www.mensahome.eu.
2. PIN – 4 cyfrowy kod znajdujący się na odwrocie karty plastikowej, hasło służące do autoryzacji Karty Podarunkowej.
3. Salon – stacjonarny sklep sieci Mensa Home na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista Salonów sprzedaży znajduje się na stronie internetowej www.mensahome.eu w zakładce „Nasze salony".
4. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.mensahome.eu
5. Towary – towary oferowane do sprzedaży w Salonach oraz na stronie Sklepu Internetowego.
6. Wydawca - MH DISTRIBUTION GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w 64-100 Leszno, przy ul. Słowiańskiej 22, będąca wydawcą Karty Podarunkowej
7. Nabywca – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych Wydawcy.
8. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonach lub za pomocą strony internetowej www.mensahome.eu.
9. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych.


OGÓLNE


1. Kartę Podarunkową nabyć można w stacjonarnych Salonach Mensa Home lub na stronie internetowej www.mensahome.eu.
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz przyjęcia jej do realizacji w Salonach Mensa Home oraz na stronie Sklepu Internetowego 3. W celu aktywacji Karty Podarunkowej, Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.
3. Minimalna wartość Karty Podarunkowej wynosi 50 złotych brutto.
4. Zakup Karty Podarunkowej może nastąpić gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.
5. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej lub bonu zakupowego np. Sodexo.
6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
7. Zakup Karty Podarunkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub posłużenie się Kartą Podarunkową przez osobę trzecią.
9. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty Podarunkowe.
10. Jednorazowo wykorzystać można jedną Kartę Podarunkową.
11. Karty Podarunkowe aktywne są przez okres 12 miesięcy od daty ich nabycia.
12. W chwili aktywacji Karty Podarunkowej, Nabywca otrzyma wydruk potwierdzający wydanie Karty Podarunkowej.


AKTYWACJA


Aktywacja Karty Podarunkowej następuje w salonach Mensa Home, w chwili przekazania przez Nabywcę środków pieniężnych. W sklepie internetowym aktywacja następuje w momencie złożenia zamówienia (i jego opłacenia).


ZASADY KORZYSTANIA W SKLEPIE STACJONARNYM


1. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana wyłącznie po jej aktywacji.
2. Karta Podarunkowa może zostać użyta jednokrotnie.
3. Jeżeli wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny towaru gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.
4. Jeżeli wartość zakupionego towaru nie przekracza wartości nominalnej Karty Podarunkowej – brak możliwości realizacji zakupów.
5. Podanie kodu PIN jest niezbędne do zrealizowania Karty Podarunkowej
6. Karta Podarunkowa nie może zostać zasilona ponownie.
7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;
b. braku odpowiednich środków na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika Towarów;
c. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych;
d. braku połączenia teleinformatycznego z serwerem.
8. W salonach stacjonarnych brak możliwości zwrotu Towaru.


ZASADY KORZYSTANIA W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana wyłącznie po jej aktywacji.
2. Aby skorzystać z Karty Podarunkowej, należy dodać do koszyka produkty, wybrać sposób płatności oraz dostawy. Następnie w miejscu "Użyj karty podarunkowej" uzupełnić wymagane pola o numer oraz PIN karty i zaakceptować przyciskiem "Użyj karty"
3. Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość znajdującą się na Karcie Podarunkowej
4. Jeżeli wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny towaru przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego PayU lub BlueMedia lub z płatnością przy odbiorze u kuriera.
5. Jeżeli wartość zakupionego towaru nie przekracza wartości nominalnej Karty Podarunkowej pozostała część środków przepada.
6. Karta Podarunkowa może zostać użyta jednokrotnie.
7. Przy zamówieniu można skorzystać tylko z jednej karty podarunkowej.
8. W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot następuje na nową Kartę Podarunkową w wysokości wartości zwracanego towaru
9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;
b. braku połączenia teleinformatycznego z serwerem Wydawcy.


ROZLICZENIA I REKLAMACJE
 

1. Użytkownik ma prawo sprawdzić wartość oraz termin ważności Karty Podarunkowej w dowolnym Salonie Mensa Home lub za pośrednictwem e-maila: sklep@mensahome.eu
2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą przez Wydawcę w terminie 14 dni od złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Druk reklamacyjny dostępny jest w Salonach oraz na stronie Sklepu Internetowego


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych jest MH DISTRIBUTION GROUP Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno, dalej zwana Administratorem.
2. Podstawa prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.
3. Informacje handlowe są przesyłane na podstawie:
a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0344);
b. ustawy z dnia 9 grudnia 2019 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2022.1648).


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane RODO, administratorem danych osobowych jest MH DISTRIBUTION GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, ul. Słowiańska 22, 64-100 Leszno, zwana dalej Administratorem. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor.danych@mensahome.eu.
1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:
a. kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
b. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obejmujących promowanie produktów i usług oferowanych przez Administratora danych - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
c. wykonania umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1
lit. b RODO;
d. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 6 lat - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);
f. archiwalnym i dowodowym — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).
2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić wywiązania się Strony z postanowień regulaminu.
3. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
c. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
4. Odbiorcami danych osobowych są m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
6. W związku z występowaniem powierzenia przetwarzania danych pomiędzy spółkami grupy kapitałowej w myśl art. 28 RODO zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych:
a. MH Distribution Group - Mensahome.Com
b. MH Distribution Group - MH Ren Poland
c. MH Distribution Group - MH 3200
d. MH Distribution Group - MH 7100 Poland
e. MH Distribution Group - MH Gdy Poland
f. MH Distribution Group - MH Kat Poland
g. Mensahome.Com - MH Distribution Group
h. MH 3200 - MH Distribution Group
i. MH Gdy Poland - MH Distribution Group
j. MH Ren Poland - MH Distribution Group
k. MH Kat Poland - MH Distribution Group
l. MH 7100 Poland - MH Distribution Group
7. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi.
2. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
4. Karta podarunkowa nie jest kartą płatniczą ani instrumentem pieniądza elektronicznego.
5. Wydawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej aktywacji.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu bez podania przyczyny.