Regulamin - Konkurs Walentynkowy
Aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o nagrodę należy zaobserwować nasz profil na Instagramie, polubić post związany z konkursem, w komentarzu opisać walentynkowy posiłek, który zostanie zaserwowany na talerzach La Boule, ma się przez to rozumieć oznaczenie znajomego oraz opis dania.


Dla osoby, która zostanie zwycięzcą przewidziana jest nagroda w postaci zestawu talerzy La Boule od Villeroy&Boch.

Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez profil Instagram (zarówno w naszej relacji, jak i napisana zostanie wiadomość do zwycięzcy).

Wartość nagrody wynosi 1749 złotych.

Należny podatek od wygranej zostanie opłacony przez sponsora nagrody.

Konkurs trwa od dnia 31.12.2022 roku od godz. 00:00 do dnia 07.02.2023 roku do godz. 23:59.

__________________________

DANE OSOBOWE

 

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MH Distribution Group Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno, kontakt tel. +48 731 369 369, adres e-mail: sklep@mensahome.eu.

2. MH Distribution Group Sp. z o. o. wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD), z którym możecie się Państwo kontaktować w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt adres e-mail: inspektor.danych@mensahome.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności: a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4. Jeżeli udzieliła Pani/Pan stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Pani/Pana danych RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych przez MH Distribution Group Sp. z o. o., to Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach i konkursach.

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.

6. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon kontaktowy.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. inne spółki będące w grupie kapitałowej lub spółki, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych, dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

9. Posiada Pani/Pan prawo do: a. sprostowania swoich nieprawidłowych danych; b. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; c. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; e. przenoszenia dostarczonych danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

10. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11. Pani/Pana dane przetwarzane w związku z udziałem w konkursie będą przetwarzane przez okres 2 lat, a w przypadku wygrania nagrody przez lat. 5. Obowiązujące przepisy mogą wydłużyć te okresy.

12. Pani/Pana dane przetwarzane w związku z realizacją celu marketingowego na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody będą przechowywane przez okres 10 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, lub do czasu cofnięcia wyrażenia zgody.

13. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).