facebook

Twój koszyk jest pusty

0
+48 570 600 340

Regulamin Akcji "Zyskaj do 25% na nastepne zakupy w Mensa Home"

 
1.    Organizatorem programu jest Firma Handlowa KOWALIK K. Kowalik, D. Kowalik Sp. J.
z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno, wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081546
2.    Promocja skierowana jest dla Klientów dokonujących zakupów w sklepach Stacjonarnych Mensa Home oraz w sklepie internetowym www.mensahome.eu
3.    Kwotowa Karta Rabatowa – karta, na którą przypisywana jest kwota rabatu do 25% wartości zakupów do wykorzystania podczas kolejnych zakupów.
4.    Niniejszy regulamin określa zasady działania Kwotowych Kart Rabatowych.


DEFINICJE


Promocja – zorganizowany system pozwalający na nagradzanie jego Uczestników za zakupy w sklepach sieci Mensa Home.
Uczestnik – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie weźmie udział w promocji i spełni wymogi niniejszego Regulaminu
Karta (Kwotowa Karta Rabatowa) – plastikowa karta, oznakowana logiem Mensa Home oraz indywidualnym kodem kreskowym.
Organizator – Firma Handlowa KOWALIK K. Kowalik, D. Kowalik Sp. J. z siedzibą w 64-100 Leszno, przy ul. Słowiańskiej 22
Sklep Stacjonarny – stacjonarny sklep sieci Mensa Home na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista Salonów znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej www.mensahome.eu w sekcji „Nasze sklepy”
Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.mensahomem.eu
Punkty – Jednostki rozliczeniowe w Promocji; przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Zyskaj do 25% na następne zakupy w Mensa Home”
Towary – towary oferowane do sprzedaży w Sklepach Stacjonarnych oraz w Sklepie Internetowym www.mensahome.eu

OGÓLNE


1.    Zasady uczestnictwa w Programie reguluje niniejszy Regulamin.
2.    W ramach Promocji, Uczestnik otrzymuje bonus za zakup towarów producentów takich jak:
- Villeroy & Boch
- Rosenthal
- Wedgwood
- Royal Albert
- Royal Doulton
- ASA Selection
w Sklepach Stacjonarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie Sklepu Internetowego.
3.    Uczestnikiem Promocji nie może zostać osoba zatrudniona w sieci Mensa Home.
4.    Warunkiem otrzymania Karty (Kwotowej karty Rabatowej) jest dokonanie jednorazowych zakupów Towarów wyżej wskazanych producentów za minimum 400 PLN brutto.
5.    Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez wyrażenie słownej chęci wzięcia udziału w Promocji.
6.    Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione m.in. na skutek zagubienia lub kradzieży Karty
7.    Organizator ma prawo odmówić realizacji Kwotowej Karty Podarunkowej w przypadku:
- upływu terminu ważności Karty;
- uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych;
- braku połączenia teleinformatycznego z serwerem Organizatora.
8.     Wydawanie Kart (Kwotowych Kart Rabatowych) trwa do 31.05.2018r.


UCZESTNICTWO


1.    Uczestnikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która wyraziła chęć wzięcia udziału w Promocji.
2.    Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne
3.    Osoba przystępująca do Programu oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem.
4.    Karta (Kwotowa Karta Rabatowa) obowiązuje we wszystkich Sklepach Stacjonarnych oraz w Sklepie Internetowym www.mensahome.eu
5.    Karta zostaje wydana bezpośrednio po dokonaniu zakupów, które spełniły warunki Promocji.
6.    Jeżeli Punkty na koncie Uczestnika zostały naliczone lub wykorzystane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonych Punktów, o czym Uczestnik nie musi zostać poinformowany.
7.    Punkty zachowują ważność przez okres 12miesięcy od daty ich przyznania, po upływie tego terminu Punkty naliczone z danej transakcji zostaną wykasowane, a Karta zablokowana.


KARTA


1.    Karta jest własnością Organizatora Programu.
2.    Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z Regulaminu Promocji.
3.    Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
4.    Karta ważna jest 365 dni od momentu jej wydania.
5.    Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
6.    W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Uczestnik nie ma prawa do otrzymania duplikatu Karty.
7.    Karta zostaje aktywowana po dokonaniu płatności za zakupy.

 

 

 

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW


1.    W celu otrzymania Karty (Kwotowej Karty Rabatowej), Uczestnik musi dokonać zakupów dowolnych Towarów marek:
- Villeroy & Boch
- Rosenthal
- Wedgwood
- Royal Albert
- Royal Doulton
- ASA Selection
na kwotę co najmniej 400 PLN brutto. Z wyłączeniem punktu 14.
2.    Na koncie Karty (Kwotowej Karty Rabatowej) przypisane zostaną punkty, dzięki którym podczas następnych zakupów można obniżyć wartość zakupów podczas dokonywania płatności.
3.    Za każde wydane 400zł na zakup produktów wymienionych marek w punkcie 1. Uczestnik otrzymuje 1000 punktów, co stanowi równowartość 100zł rabatu przy kolejnych zakupach (25%)
1 punkt to 10 groszy rabatu do wykorzystania przy kolejnych jednorazowych zakupach.
4.    Uczestnik Programu decyduje o wykorzystaniu zgromadzonych na Karcie Punktów, z zastrzeżeniem, iż Punkty nie mogą stanowić 100% wartości zakupów. Minimalna cena zakupu produktu musi wynieść 1 grosz.
5.    Zgromadzone na koncie punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.
7.    Jednocześnie można skorzystać z wymiany Punktów na rabat oraz skorzystać z możliwości płatności poprzez Kartę Podarunkową.
8.    Punkty zostają naliczane również podczas płatności realizowanej Kartą Podarunkową.
9.    Punkty zostają naliczane przy zakupie Towarów objętych promocjami długoterminowymi. Szczegóły dostępne są u personelu Sklepów Stacjonarnych oraz na infolinii sklepu internetowego.
10.    Jeżeli Uczestnik kupuje kilka produktów, wykorzystywane Punkty podzielone są proporcjonalnie pomiędzy wszystkie produkty i proporcjonalnie obniża cenę każdego produktu.
11.    Promocja „Zyskaj do 25% na następne zakupy w Mensa Home” nie łączy się z programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w Salonach Mensa Home oraz na stronie Sklepu Internetowego. Nie jest możliwe korzystanie z różnych programów partnerskich podczas jednej transakcji.
12.    Karta (Kwotowa Karta Rabatowa) jest jednorazowego użytku. Punktów zebranych na karcie nie można rozłożyć na kilka oddzielnych zakupów/paragonów.
13.    Podczas realizacji Punktów z Karty nie przysługuje prawo do wydania nowej Kwotowej Karty Rabatowej.
14.    Ilość dostępnych punktów (wartość rabatu) można sprawdzić w Sklepie Stacjonarnym, okazując pracownikowi Kartę.
15.     Karty (Kwotowe Karty Rabatowe) nie są wydawane podczas trwania specjalnych akcji rabatowych, takich jak: „Stylowe Zakupy”, „Przecenna Sobota”, „Niedziela z Rabatami”, „Noc Zakupów”, itp. Szczegóły dostępne będą u sprzedawców podczas trwania tych akcji.KORZYSTANIE Z KARTY W SKLEPIE STACJONARNYM


1.    W przypadku dokonywania zakupów w Sklepach Stacjonarnych Uczestnik zostaje weryfikowany na podstawie posiadanej Karty, którą Uczestnik powinien przekazać pracownikowi Salonu przed zapłatą za towary.
2.    W przypadku fizycznego braku Karty Uczestnik nie może skorzystać z punktów zgromadzonych na Karcie.
3.    Podczas uczestnictwa w Promocji w Sklepie Stacjonarnym nie ma możliwości zwrotu towarów.
4.    Karty wydane podczas zakupów w Sklepie Stacjonarnym mogą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w Sklepach Stacjonarnych. Nie przewiduje się możliwości wykorzystania w sklepie internetowym www.mensahome.eu
5.    Istnieje możliwość odmowy przez personel sklepu realizacji rabatu na niektóre produkty.KORZYSTANIE Z KARTY W SKLEPIE INTERNETOWYM


1.    Karta (Kwotowa Karta Rabatowa) zostaje aktywowana po 20 dniach od jej wydania.
2.    Podczas realizacji Karty minimalna wartość zakupów musi być większa niż wartość rabatu dostępnego na Karcie.
3.    Aby móc skorzystać z Karty, Uczestnik musi podać kod rabatowy znajdujący się na rewersie karty w polu „Kupon Rabatowy” w pierwszym etapie koszyka Sklepu Internetowego.
4.    Punkty rozliczane są automatycznie po dokonaniu transakcji przez Uczestnika.
5.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, karta wydana Uczestnikowi przestaje być aktywna.

6.    Karty wydane podczas zakupów w Sklepie Internetowym mogą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym. Nie przewiduje się możliwości wykorzystania w Sklepach Stacjonarnych.ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU


1.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie.
Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego www.mensahome.eu oraz w Sklepach Stacjonarnych.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych, co nie narusza uprawnienia Uczestnika do wykorzystania Punktów w terminie 365 dni od wydania Karty, chyba, że Uczestnik złamał postanowienia Regulaminu.
3.    Promocja trwa do 31.05.2018r.
4.     Punkty zgormadzone na Karcie mogą zostać wykorzystane w terminie 365 dni od wystawienia karty.
5.    Fakt zamknięcia lub zawieszenia Promocji przez Organizatora nie uprawnia Uczestnika do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Punktów w gotówce.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE. REKLAMACJE


1.    Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja winna być złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie.
Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane na adres korespondencyjny Firmy: Mensa Home, ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno
lub za pomocą wiadomości e-mail administrator@mensahome.eu
2.    W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
3.    Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
4.    Treść Regulaminu dostępna jest we wszystkich Sklepach Stacjonarnych oraz na stronie internetowej www.mensahome.eu


Regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2018r. Zastrzega się wprowadzenie zmian.