facebook

Twój koszyk jest pusty

0
+48 570 600 340

Regulamin akcji "NOWE za STARE"REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ „NOWE za STARE”

(dalej „Regulamin”)


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „NOWE za STARE”, zwanej dalej „Promocją”, jest Firma Handlowa „KOWALIK” K.Kowalik, D.Kowalik Sp.J. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Słowiańskiej 22, NIP: 697-10-11-914, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest uzyskanie nowych klientów dla marek należących do Grupy WMF poprzez oferowanie wybranych patelni w obniżonych cenach (dalej: „Produkty Promocyjne”), które dostępne są w prowadzonych przez Organizatora punktach sprzedaży detalicznej „Mensa Home” na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym www.mensahome.eu (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 lipca 2017r. do 6 sierpnia 2017r.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


 §2 OFERTA SPECJALNA

 1. Klient otrzyma 50zł (pięćdziesiąt złotych) rabatu na zakup nowej patelni lub zestawu patelni marki WMF lub SILIT w przypadku spełnienia warunków uczestnictwa w promocji.
 2. Promocja ograniczona do wybranych modeli patelni – patrz wykaz znajdujący się poniżej.


 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym chciałyby zakupić nową patelnię marki WMF lub Silit.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu wartościowego Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Przynieść do salonu sprzedaży dowolną patelnię, dowolnego producenta w dowolnym rozmiarze.
  2. Zezwolić osobie pracującej w punkcie sprzedaży na zatrzymanie starej patelni.
  3. Wybrać interesującą go patelnie z listy produktów biorących udział w promocji.
  4. Zakupić wybraną przez siebie patelnię z udzielonym przez sprzedawcę rabatem (50 zł).

Zwrot starej patelni w celu uzyskania rabatu nie jest wymagany. Koszt ewentualnego zwrotu starej patelni ponosi klient. Obsługa sklepu internetowego nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

Uczestnik może dokonać wielu zwrotów starych patelni i otrzymać odpowiadającą liczbie ilość rabatów, przy czym na każdą sztukę starej patelni rabat przyznawany jest tylko na jedną nową patelnię marki WMF lub SILIT. Dwie przyniesione patelnie nie są równowartością rabatu 100zł na jedną nową patelnię Grupy WMF, a jedynie rabatem po 50zł na dwie nowe patelnie lub zestaw dwóch patelni marek WMF i SILIT.

 


 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punktach Sprzedaży.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.


  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.mensahome.eu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.